131146113284

blue.project - Agentursoftware

blue.project - Agentursoftware

blue.project - Agentursoftware

blue.project - Agentursoftware

131146113283

blue.media - Bilddatenbank

131146113282

blue.cms - CMS Lösung

131146113285

blue.store - Warenwirtschaft

Screenshots blue.project / blue.mini

Menü Home

blue.project 4 _ Home Zeiterfassung Woche

  • blue.project 4 _ Home Zeiterfassung Monatblue.project 4 _ Home Dashboardblue.project 4 _ Mitarbeiter Abwesenheitenblue.project 4 _ Portal der Aufgabenblue.project 4 _ Liste der eigenen Jobs


Menü Adressen


  • blue.project 4 _ Firmen Listeblue.project 4 _ Gruppen


Menü Projekte

blue.project 4 _ Job Budget

  • blue.project 4 _ Job Auswertungenblue.project 4 _ Job Dashboardblue.project 4 _ Job Detailansichtblue.project 4 _ Job Vorkalkulationblue.project 4 _ Job Vorkalkulation Detailansichtblue.project 4 _ Job Leistungenblue.project 4 _ Job Leistungssummenblue.project 4 _ Job Phasenblue.project 4 _ Job Rechnungenblue.project 4 _ Projekt Budgetblue.project 4 _ Projekt Detailansichtblue.project 4 _ Projekt Historyblue.project 4 _ Projekt verknuepfte Jobsblue.project 4 _ Projekt Phasenblue.project 4 _ Projekt Postdokumenteblue.project 4 _ Timelineblue.project 4 _ Vermietung Objekteblue.project 4 _ Hosting Leistungen


Menü Post

blue.project 4 _ Post Angebot

  • blue.project 4 _ Post Angebot Leistungenblue.project 4 _ Post Angebot Listeblue.project 4 _ Post Angebot Verknüpfungenblue.project 4 _ Post Briefblue.project 4 _ Post Brief Druckvoransichtblue.project 4 _ Auswahl Drucklayoutsblue.project 4 _ Rechnung Detailansichtblue.project 4 _ Rechnung Leistungenblue.project 4 _ Rechnung Listeblue.project 4 _ Rechnung Zahlung


Menü KalenderMenü Finanzen (Plugin blue.control)

blue.project 4 _ Finanzen Umsatzrentabilität

  • blue.project 4 _ Inventar Bildzuordnungblue.project 4 _ Inventar Detailbeschreibungblue.project 4 _ Inventar Standortzuordnunglue.project 4 _ Fremdrechnungblue.project 4 _ FremdrechnungDokumentblue.project 4 _ Forderungenblue.project 4 _ Kasseblue.project 4 _ Prognosenblue.project 4 _ Plankosten


Menü Intern / Voreinstellungen


  • Intern Mitarbeiter AbwesenheitIntern Mitarbeiter KennzahlenIntern Mitarbeiter ZugriffeIntern Mitarbeiter StatusmailIntern Mitarbeiter ZeiterfassungIntern Mitarbeiter LoginsIntern LeistungskategorienIntern LeistungskategorienIntern LeistungenIntern Datenbanken - Mitarbeiter PositionenIntern Datenbanken - ExportvorlagenIntern Datenbanken - WährungenMenü Voreinstellungen - Allgemeine VoreinstellungenMenü Voreinstellungen - AufgabensetsMenü Voreinstellungen - Auswahllisten Menü LeistungenMenü Voreinstellungen - DokumentennummerMenü Voreinstellungen - FinanzstatusMenü Voreinstellungen - GeschäftsbeziehungenMenü Voreinstellungen - KalenderMenü Voreinstellungen - KundennummerMenü Voreinstellungen - PhasensetsMenü Voreinstellungen - PostMenü Voreinstellungen - Projekt-/ Jobstatus